I. Prawa i obowiązki słuchacza 

 

§ 1 

Słuchacz ma prawo do:

a) zdobywania wiedzy na Kierunku Reżyserskim i rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań pod kierunkiem nauczycieli oraz korzystania w tym celu z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu oraz systemu biblioteczno-informacyjnego Gdyńskiej Szkoły Filmowej (zwaną dalej: „Szkołą”) zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi z Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni (zwaną dalej: „Fundacją”) umowami;

b) powoływania i odwoływania Starosty roku, przedstawiciela słuchaczy w danym roku Szkoły,

c) korzystania z pomocy nauczycieli oraz Biura Szkoły;

d) zrzeszania się w kołach artystycznych, naukowych oraz organizacjach uczelnianych i ogólnopolskich, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 2 

1. Do obowiązków słuchacza należy wykorzystanie możliwości kształcenia się, jakie stwarza mu Szkoła oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania, Statutem i Regulaminem Szkoły oraz zawartymi z Fundacją umowami.

2. Słuchacz jest obowiązany w szczególności do:

a) uczestniczenia we wszystkich zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z Planem zajęć Szkoły;

b) składania zaliczeń i egzaminów, odbywania praktyk, plenerów i spełniania innych wymogów przewidzianych w Programie nauczania;

c) korzystania z pomieszczeń, urządzeń, sprzętu oraz systemu biblioteczno-informacyjnego z należytą dbałością i starannością oraz wyłącznie w celach związanych z nauką w Szkole;

d) przestrzegania Statutu i Regulaminu Szkoły oraz innych przepisów i zarządzeń obowiązujących w Szkole oraz umów zawartych z Fundacją.

§ 3 

1. Za działania lub zaniechania słuchacza, które są niezgodne ze Statutem lub Regulaminem Szkoły, z zawartymi z Fundacją umowami, naruszające obowiązujące przepisy prawa, uchybiające ogólnie przyjętym normom etycznym oraz godności słuchacza, zachowanie agresywne, dyskryminujące innych słuchaczy, niestosowne wobec nauczycieli lub pracowników Szkoły, słuchacz ponosi odpowiedzialności przed Dyrektorem Szkoły.

2. Karami za działania lub zaniechania słuchacza, o których mowa w ust. 1 powyżej są:

a) ukaranie słuchacza pisemną naganą, którą wpisuje się do akt osobowych słuchacza lub

b) ukaranie słuchacza karą dyscyplinarną wydalenia ze Szkoły i wykreślenie słuchacza z listy słuchaczy Szkoły.

3. Decyzję o zastosowaniu w/wym. kar może podjąć wyłącznie Dyrektor Szkoły.

4. Postępowanie przed Dyrektorem nie wyłącza odpowiedzialności karnej słuchacza, jeżeli jego działanie lub zaniechanie wypełnia znamiona przestępstwa lub wykroczenia oraz odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.

II. Organizacja Szkoły, warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych. 

 

§ 4 

1. Zajęcia w Szkole prowadzone są w trybie dziennym.

2. Rok szkolny rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 czerwca następnego roku, z tym zastrzeżeniem, że II rok Szkoły kończy się 30 września następnego roku.

3. Rok szkolny obejmuje dwa semestry – zimowy (październik – styczeń), letni (luty – czerwiec), z tym zastrzeżeniem, że ostatni semestr II roku Szkoły, jest wydłużony i kończy się wraz z końcem września.

4. Plan zajęć oraz informację o prowadzących zajęcia nauczycielach ustala Dyrektor Szkoły i podaje je do wiadomości słuchaczy przed rozpoczęciem semestru.

5. Zmiany w Planie zajęć mogą być dokonywane za zgodą Dyrektora lub Wicedyrektora Szkoły.

6. Dyrektor Szkoły może ogłosić dodatkowe dni lub godziny wolne od zajęć.

§ 5 

1. Słuchacz ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach, które Dyrektor Szkoły ustalił w Planie zajęć oraz zajęciach dodatkowych, na które słuchacz się zapisał.

2. Słuchacz ma obowiązek stawiać się na zajęcia punktualnie. W uzasadnionych przypadkach słuchacz może spóźnić się na zajęcia. Słuchacz powinien przedstawić usprawiedliwienie swojego spóźnienia nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, na które słuchacz się spóźnił, w przeciwnym razie okres ten traktuje się jako nieusprawiedliwioną nieobecność. Zasadność usprawiedliwienia spóźnienia oceniana będzie każdorazowo przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, na które słuchacz się spóźnił.

3. Zasady usprawiedliwiania nieobecności słuchacza na zajęciach określa w formie odrębnego zarządzenia Dyrektor Szkoły.

4. Nieobecność słuchacza na zajęciach lub spóźnienie się słuchacza na zajęcia usprawiedliwia nauczyciel prowadzący dany przedmiot. W razie wątpliwości, niedostatecznej dokumentacji lub na uzasadniony wniosek nauczyciela o usprawiedliwieniu nieobecności słuchacza lub jego spóźnienia na zajęcia decyduje Dyrektor Szkoły.

5. Słuchacz ma obowiązek uzupełnić wiadomości związane z opuszczonymi zajęciami, a formę sprawdzenia wiadomości i konkretnych zadań określa nauczyciel prowadzący dany przedmiot.

6. Słuchacz może w ciągu każdego semestru mieć 20% godzin nieobecności.

7. W przypadku przekroczenia określonych w Regulaminie Szkoły limitów nieobecności na zajęciach lub spóźnień słuchacza na zajęcia, Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o:

a) ukaraniu słuchacza pisemną naganą wraz z wpisaniem jej do akt osobowych słuchacza;

b) ukaraniu słuchacza karą dyscyplinarną wydalenia ze Szkoły i wykreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Szkoły.

8. Decyzja Dyrektora Szkoły, o której mowa w ust. 7 powyżej jest ostateczna.

§ 6 

1. W zajęciach, ćwiczeniach praktycznych oraz plenerach mogą uczestniczyć słuchacze Szkoły oraz inne osoby niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć.

2. Dyrektor Szkoły może, na wniosek nauczyciela lub Starosty, określić warunki uczestnictwa innych osób w zajęciach, ćwiczeniach praktycznych oraz plenerach.

3. Dyrektor powołuje Kierownika Produkcji odpowiedzialnego za przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczeń praktycznych i plenerów oraz opiekę i zabezpieczenie wszystkich uczestników, a także sprzętu używanego w trakcie zajęć.

4. Szkoła może organizować dodatkowe wykłady, warsztaty i seminaria.

III. Opłaty 
 

 

§ 7 

 

1. Słuchacze zobowiązani są do wniesienia opłat obejmujących:

a) powtarzanie roku;

b) wznowienie nauczania po skreśleniu z listy słuchaczy;

c) uczestnictwo w drugim terminie egzaminu dyplomowego w przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w wyznaczonym uprzednio terminie;

d) uczestnictwo w drugim terminie zaliczenia egzaminu w przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym uprzednio terminie;

e) uczestnictwo w drugim terminie zaliczenia egzaminu lub egzaminu dyplomowego w przypadku uzyskania w pierwszym terminie oceny niedostatecznej;

f) uczestnictwo i zaliczenie zajęć wykraczających poza Program nauczania, o ile Szkoła będzie z tego tytułu ponosić dodatkowe koszty;

g) dodatkowe koszty związane z realizacją plenerów, produkcją ćwiczeń filmowych oraz filmów dyplomowych, wykraczające ponad ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły budżet plenerów, ćwiczeń filmowych i filmów dyplomowych;

h) dodatkowe koszty związane z nieterminową realizacją plenerów, ćwiczeń filmowych oraz filmów dyplomowych, wykraczające ponad ustalony i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły harmonogram plenerów, ćwiczeń filmowych i filmów dyplomowych;

i) uszkodzenie lub zniszczenie powierzonego sprzętu będącego własnością Szkoły lub sprzętu wynajmowanego od instytucji i firm zewnętrznych w ramach realizowanych plenerów, ćwiczeń filmowych oraz filmów dyplomowych, co nie wyłącza odpowiedzialności karnej i cywilnej słuchacza z tego tytułu. Szczegółowe zasady ponoszenia odpowiedzialności słuchacza z tego tytułu określają umowy zawarte ze Słuchaczami;

2. Szkoła pobiera opłaty za prowadzenie zajęć w języku obcym.

3. Szkoła pobiera opłaty za dodatkowe wykłady, warsztaty i seminaria.

4. Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania opłat oraz warunki zwalniania z opłat, w całości lub części, w szczególności słuchaczy osiągających wybitne wyniki w nauce, a także tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej, ustala w formie odrębnego zarządzenia i podaje do wiadomości Dyrektor Szkoły.

5. W przypadku nie wniesienia przez słuchacza, w określonych w zarządzeniu terminach, wymaganych opłat, Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję w przedmiocie konsekwencji wynikających z tego tytułu dla słuchacza, nie wyłączając możliwości ukarania słuchacza karą dyscyplinarną włącznie z wykreśleniem słuchacza z listy słuchaczy Szkoły, zaś w przypadku konieczności uiszczenia opłaty za dodatkowy termin egzaminu, czy też egzamin poprawkowy – niedopuszczeniem Słuchacza do egzaminu.

6. Decyzja Dyrektora Szkoły, o której mowa w ust. 5 jest ostateczna.

IV. Zaliczenie semestrów 

 

§ 8 

1. Okresem zaliczeniowym jest semestr.

2. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów w semestrze odbywa się w formie egzaminu, w sposób określony przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Nauczyciel może przeprowadzić egzamin ustny, pisemny, praktyczny lub zaliczyć przedmiot na podstawie prac wykonanych w trakcie semestru.

3. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów w semestrze odbywa się w ramach wyznaczonej przez Dyrektora Szkoły sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej.

4. Warunkiem zaliczenia semestru oraz otrzymania promocji na kolejny semestr jest uzyskanie potwierdzenia zdania wymaganych egzaminów, w formie wpisu do Karty Egzaminacyjnej, ze wszystkich przedmiotów ujętych w Planie zajęć, w danym semestrze.

5. Do każdego egzaminu słuchacz jest zobowiązany przedłożyć Kartę Egzaminacyjną. Uprawnione osoby wpisują do nich ocenę słownie i liczbowo (w brzmieniu określonym w § 9), datę oraz potwierdzają ją własnoręcznym podpisem.

6. Słuchacz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu w terminie wyznaczonym w sesji egzaminacyjnej.

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu sesji egzaminacyjnej, na pisemny wniosek słuchacza. Przesunięta sesja nie może być dłuższa od sesji poprawkowej. Uzyskane w trakcie przesuniętej sesji egzaminacyjnej, o której mowa powyżej, zaliczenia i oceny traktowane są jako uzyskane w terminie pierwszym. Słuchaczowi przysługuje dodatkowy termin poprawkowy, który wyznacza Dyrektor Szkoły.

8. Zaliczenie ostatniego semestru Szkoły polega na prezentacji oraz obronie pracy dyplomowej.

§ 9 

1. Przy zapisie ocen z egzaminów stosuje się przedstawioną poniżej skalę ocen. Podanej skali przypisane są oceny w skali ECTS:

a) celujący 5,5 A;

b) bardzo dobry 5 A;

c) dobry plus 4,5 B;

d) dobry 4 C;

e) dostateczny plus 3,5 D;

f) dostateczny 3 E;

g) niedostateczny 2 F.

2. Oceny pozytywne i negatywne wpisywane są przez nauczyciela prowadzącego przedmiot do Karty Egzaminacyjnej i Protokołu.

3. Średnia ocen przedstawiająca wyniki słuchacza w danym roku jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów w terminach sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej.

§ 10 

1. W przypadku uzyskania przez słuchacza w sesji egzaminacyjnej oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w drugim, wyznaczonym przez nauczyciela terminie, w sesji poprawkowej.

2. Słuchacz, który nie zgadza się z uzyskaną oceną niedostateczną z egzaminu poprawkowego, może w terminie 7 dni wystąpić z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o wyznaczenie terminu egzaminu komisyjnego.

3. Dyrektor Szkoły może zarządzić egzamin komisyjny również z własnej inicjatywy.

4. Egzamin komisyjny powinien odbyć się w ciągu 30 dni od daty uzyskania zgody na jego przeprowadzenie.

5. Zgodę na wyznaczenie egzaminu komisyjnego podejmuje wyłącznie Dyrektor Szkoły.

6. Dyrektor Szkoły ustala skład osobowy komisji i wyznacza termin egzaminu komisyjnego.

7. W skład komisji przeprowadzającej egzamin komisyjny wchodzą: przewodniczący, dotychczasowy egzaminator, inny nauczyciel wykładający z tego samego lub pokrewnego przedmiotu, a także Starosta roku.

8. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej dysponuje podwójnym głosem. Komisji nie może przewodniczyć osoba, która przeprowadzała kwestionowany egzamin.

9. W razie uzyskania na egzaminie komisyjnym oceny niedostatecznej Dyrektor Szkoły, po uzyskaniu opinii nauczycieli Szkoły, wydaje decyzję w przedmiocie wykreślenia słuchacza z listy słuchaczy Szkoły. Decyzja Dyrektora Szkoły dotycząca wykreślenia słuchacza z listy słuchaczy Szkoły jest ostateczna.

§ 11 

1. W stosunku do słuchacza, który nie zaliczył semestru Dyrektor Szkoły wydaje decyzję o:

a) zezwoleniu na rozpoczęcie nauki w Szkole ponownie od I semestru, w związku z długotrwałą chorobą słuchacza, potwierdzoną odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub w razie wstąpienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności, wyłącznie na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku słuchacza, jednakże nie później niż w ciągu dwóch lat od zaistnienia okoliczności stanowiących przyczynę przerwania nauki.

b) wykreśleniu z listy słuchaczy Szkoły.

2. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na zaliczenie uprzednio zdanych egzaminów słuchaczowi powtarzającemu naukę jedynie w wypadku uzyskania przez słuchacza ocen bardzo dobrych i dobrych.

3. Zgodę Dyrektora Szkoły na ponowne rozpoczęcie nauki w Szkole można uzyskać tylko raz w ciągu całego trybu nauczania.

4. Decyzja Dyrektora Szkoły, o której mowa w § 11 ust. 1 powyżej musi być poprzedzona wystawieniem opinii przez nauczycieli słuchacza oraz po wysłuchaniu słuchacza, chyba że słuchacz uchyla się od złożenia wyjaśnień. Decyzja Dyrektora w tym zakresie jest ostateczna.

V. Praca dyplomowa 

 

§ 12 

1. W III semestrze słuchacz przygotowuje dwa scenariusze do pracy dyplomowej: scenariusz krótkiego filmu fabularnego i scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego.

2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami scenariopisarstwa, reżyserii filmu fabularnego i reżyserii filmu dokumentalnego podejmuje decyzję w sprawie skierowania scenariusza krótkiego filmu fabularnego i scenariusza krótkiego filmu dokumentalnego do produkcji.

3. Słuchacz przygotowuje pracę dyplomową pod kierunkiem i opieką nauczyciela prowadzącego. Po zakończeniu III semestru, słuchacze, którzy uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów, dokonują wyboru nauczyciela prowadzącego.

4. Nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza, zatwierdza Dyrektor Szkoły.

5. Warunkiem ukończenia Szkoły jest:

a) napisanie przez słuchacza oryginalnego scenariusza krótkiego filmu fabularnego lub scenariusza opartego na adaptacji dzieła literackiego lub scenariusza innego autorstwa, po wcześniejszym zaakceptowaniu wyboru adaptowanego dzieła lub scenariusza innego autorstwa przez nauczyciela scenariopisarstwa, nauczyciela prowadzącego oraz Dyrektora Szkoły;

b) napisanie przez słuchacza scenariusza krótkiego filmu dokumentalnego;

c) zrealizowanie na podstawie w/w scenariuszy krótkiego filmu fabularnego i krótkiego filmu dokumentalnego.

6. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielami scenariopisarstwa, reżyserii filmu fabularnego i reżyserii filmu dokumentalnego podejmuje decyzję, dotyczącą realizacji przez słuchacza filmów dyplomowych.

7. W IV semestrze słuchacze zobowiązani są przygotować do każdego z realizowanych filmów niezbędną dokumentację obejmującą:

a) kosztorys produkcji filmu, ze wskazaniem obiektów zdjęciowych (lokalizacje i scenografia)

b) wyszczególnienie obsady aktorskiej (w przypadku filmu fabularnego) i członków ekipy filmowej;

c) harmonogram zdjęć, montażu oraz udźwiękowienia filmu;

d) ostateczną wersję scenariusza.

8. Na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 12 ust. 7 Dyrektor Szkoły podejmuje ostateczną decyzję, które ze złożonych przez Słuchaczy scenariuszy zostaną skierowane do realizacji.

9. Po podjęciu ostatecznej decyzji, o której mowa w § 12 ust. 8, Kierownik Produkcji określa budżet i harmonogram produkcji filmów dyplomowych.

10. Warunkiem wpisu na ostatni semestr, podczas którego słuchacz realizuje pracę dyplomową do egzaminu dyplomowego jest:

a) uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich egzaminów po zakończeniu każdego z semestrów Szkoły;

b) wydanie przez Dyrektora Szkoły ostatecznej decyzji o skierowaniu co najmniej jednego scenariusza do realizacji filmu dyplomowego.

11. Po uzyskaniu wpisu na ostatni semestr słuchacz uzyskuje pisemną zgodę Dyrektora Szkoły na realizację pracy dyplomowej do egzaminu dyplomowego na podstawie przedstawionego przez Kierownika Produkcji budżetu oraz harmonogramu produkcji filmów dyplomowych.

12. Zakres pracy dyplomowej obejmuje:

a) reżyserię krótkiego filmu fabularnego na podstawie przedłożonego scenariusza oraz

b) reżyserię krótkiego filmu dokumentalnego na podstawie przedłożonego scenariusza.

Dyrektor Szkoły może zawęzić zakres pracy dyplomowej do jednego z wyżej wymienionych filmów.

13. W razie dłuższej nieobecności nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminów związanych z przygotowaniem lub wykonaniem pracy dyplomowej, dopuszczeniem do egzaminu dyplomowego lub obroną pracy dyplomowej, Dyrektor Szkoły zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązki dotychczasowego nauczyciela prowadzącego. Ta bądź inne okoliczności mogą stanowić podstawę do przedłużenia przez Dyrektora Szkoły terminu dopuszczenia słuchacza do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej

14. Dyrektor Szkoły na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza lub na pisemny wniosek słuchacza może przedłużyć termin dopuszczenia do egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej w szczególności w przypadku:

a) długotrwałej choroby słuchacza, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim;

b) w razie wystąpienia innych, szczególnie uzasadnionych okoliczności życiowych.

c) w razie wystąpienia uzasadnionych, obiektywnych problemów związanych z produkcją filmu dyplomowego.

15. W przypadku nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego Dyrektor Szkoły wyznacza drugi termin przystąpienia do egzaminu dyplomowego jako ostateczny. Termin ten podlega opłacie zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

VI. Egzamin dyplomowy i ukończenie Szkoły 

 

§ 13 

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest przedstawienie Dyrektorowi Szkoły, nie później niż co najmniej na 10 dni przed zakończeniem IV semestru Szkoły:

a) pozytywnej opinii nauczyciela prowadzącego, kierującego pracą dyplomową słuchacza, dotyczącej zakończenia realizacji filmu/ów dyplomowych;

b) pozytywnej opinii Kierownika Produkcji dotyczącej należytego wykonania harmonogramu produkcji oraz prawidłowego i zgodnego z założeniami rozliczenia budżetu realizowanych filmów dyplomowych;

c) dokumentu potwierdzającego uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych i materiałowych wobec Szkoły, Biura Szkoły oraz Biblioteki i Filmoteki Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

2. Słuchacz, który spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, zobowiązany jest do obrony pracy dyplomowej w terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym, kierującego pracą dyplomową słuchacza oraz Dyrektorem Szkoły.

3. Słuchacz, który nie spełnia warunków dopuszczenia do egzaminu dyplomowego zostaje wykreślony z listy słuchaczy Szkoły decyzją Dyrektora Szkoły.

4. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją składającą się co najmniej z 3 osób, powołaną przez Dyrektora Szkoły, spośród kadry Szkoły, jak również spoza Szkoły. Ostateczny skład komisji egzaminacyjnej określa Dyrektor Szkoły.

5. Egzamin dyplomowy składa się z:

a) przedstawienia pracy dyplomowej;

b) obrony pracy dyplomowej, polegającej na rozmowie Słuchacza Szkoły z komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 4 powyżej.

6. Ocenie podlegają wszystkie elementy pracy dyplomowej:

a) scenariusz krótkiego filmu fabularnego i/lub;

b) scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego;

c) reżyseria krótkiego filmu fabularnego i/lub;

d) reżyseria krótkiego filmu dokumentalnego;

e) wszystkie inne elementy dotyczące realizacji i produkcji krótkiego filmu fabularnego;

f) wszystkie inne elementy dotyczące realizacji i produkcji krótkiego filmu dokumentalnego;

g) wiedza teoretyczna;

h) obrona pracy dyplomowej, polegająca na rozmowie Słuchacza Szkoły z komisją egzaminacyjną, o której mowa w ust. 4 powyżej.

7. Każdy z członków komisji przedstawia ocenę pracy dyplomowej oraz ocenę obrony pracy dyplomowej.

8. Przy ocenie egzaminu stosuje się skalę ocen określonych w § 9. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku ocen słuchacza jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen: średniej arytmetycznej wszystkich ocen z przedstawionej pracy dyplomowej; średniej arytmetycznej wszystkich ocen z obrony pracy dyplomowej; średniej arytmetycznej wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń przedmiotów praktycznych objętych Programem nauczania uzyskanych w ciągu dwóch lat Szkoły.

9. W dyplomie ukończenia Szkoły wpisuje się ostateczny wynik ocen słuchacza wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

a) do 3,50 – dostateczny;

b) 3,51 do 4,50 – dobry;

c) 4,51 do 5,19 – bardzo dobry;

d) 5,20 i powyżej – celujący.

10. Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, we wszystkich innych dokumentach określa się rzeczywisty wynik ocen słuchacza obliczony jak w § 9.

11. Absolwenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej otrzymują dyplom ukończenia Gdyńskiej Szkoły Filmowej o Kierunku Reżyserskim oraz świadectwo ukończenia Gdyńskiej Szkoły Filmowej o Kierunku Reżyserskim, dokumentujące przebieg edukacji wraz z uzyskanymi stopniami z poszczególnych przedmiotów.

VII. Urlopy 

 

§ 14 

1. Dyrektor Szkoły może udzielić słuchaczowi urlopu krótkoterminowego w przypadku zaistnienia:

a) ważnych okoliczności życiowych;

b) długotrwałej choroby słuchacza, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim.

2. Okres udzielonego słuchaczowi urlopu krótkoterminowego nie może przekroczyć 60 dni.

3. Urlop krótkoterminowy nie zwalnia słuchacza z obowiązku terminowego uzyskiwania zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych Planem zajęć w danym semestrze.

4. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie powoduje przedłużenia terminu planowego ukończenia Szkoły.

5. Dyrektor Szkoły może udzielić słuchaczowi urlopu w przypadku zaistnienia:

a) innych, ważnych okoliczności, których skutki obejmują okres dłuższy niż 60 dni;

b) długotrwałej choroby słuchacza, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, których skutki obejmują okres dłuższy niż 60 dni.

6. Udzielenie urlopu zwalnia słuchacza z obowiązku uzyskiwania w trakcie urlopu zaliczeń i zdania egzaminów z przedmiotów objętych planem zajęć.

7. Dyrektor Szkoły może wyrazić zgodę na zaliczenie uprzednio zdanych egzaminów i otrzymanych zaliczeń słuchaczowi wpisanemu na następny rok.

8. Jeżeli zmiany w Programie nauczania uniemożliwiają uzyskanie zaliczeń z określonych przedmiotów Dyrektor Szkoły wskazuje przedmiot lub przedmioty, których zaliczenie umożliwi wpisanie na następny rok.

9. Słuchacz powinien wystąpić z wnioskiem o urlop krótkoterminowy lub dłuższy do Dyrektora Szkoły niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 lub 5.

10. Udzielenie urlopu krótkoterminowego lub dłuższego potwierdza się wpisem do akt osobowych. W okresie urlopu słuchacz zachowuje prawa słuchacza Szkoły.

11. Po powrocie z urlopu, którego powodem była długotrwała choroba, słuchacz powinien przedstawić odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzającego jego zdolność do kontynuowania nauczania w Szkoły.

VIII. Nagrody i wyróżnienia. 

 

§ 15 

1. Słuchaczom wyróżniającym się szczególnymi wynikami w nauce, wzorowym wypełnianiem obowiązków oraz aktywnie uczestniczącym w życiu kulturalnym Szkoły, Dyrektor Szkoły może przyznać nagrody i wyróżnienia:

a) wyróżnienia;

b) nagrody Dyrektora Szkoły ;

c) nagrody i stypendia ufundowane przez instytucje oraz osoby prywatne.

2. Wszystkie nagrody i wyróżnienia wpisywane są do akt osobowych słuchacza.

IX. Przepisy końcowe. 

 

§ 16 

1. Regulamin Szkoły jest opublikowany na stronie internetowej www.gsf.pl. Regulamin Szkoły jest dostępny w Sekretariacie Gdyńskiej Szkoły Filmowej.

2. Słuchacz jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Szkoły. Podpisane przez słuchacza oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z Regulaminem Szkoły zostaje złożone w teczce osobowej słuchacza w Sekretariacie Szkoły.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szkoły i Statucie Szkoły, decyzje wiążące podejmuje Dyrektor Szkoły.

4. Tekst jednolity Regulaminu Gdyńskiej Szkoły Filmowej został przyjęty 27 września 2018 roku i wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku.

  • Rusza rekrutacja na Warsztaty kompozycji muzyki filmowej

  • Gdyńska Szkoła Filmowa ogłasza piątą edycję warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem w październiku 2022 roku

    Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 lipca do 15 września 2022 roku.

  • Pokaż, że morze Cię kręci i wygraj 10 tysięcy złotych!

  • Gdynia i morze to jedno, a co łączy film, gospodarkę morską i Gdynię? Morze od wieków stanowi artystyczną inspirację, dlaczego więc nie wykorzystać go w filmie promującym pracę w gospodarce morskiej? Jeśli jesteś kreatywny, film to Twoja pasja, a przy tym mieścisz się w przedziale wiekowym 20-35 lat – spróbuj swoich sił w konkursie „Morze mnie kręci”! Wystarczy, że zgłosisz swój pomysł do konkursu na film o gospodarce morskiej. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: 10 tysięcy złotych na realizację filmu reklamowego lub promocyjnego pod okiem profesjonalnych ekspertów, warsztaty w Gdyńskiej Szkole Filmowej oraz wsparcie eksperckie i techniczne na etapie realizacji projektu.

  • Sukces absolwentek Gdyńskiej Szkoły Filmowej

  • Dwa filmy absolwentek Gdyńskiej Szkoły Filmowej znalazły się w oficjalnej selekcji konkursu Busan Inter-City Film Festival w Korei Południowej. Obrazy Luizy Budejko oraz Hanny Kilińskiej to filmy dyplomowe, które powstały w gdyńskiej filmówce.

Więcej aktualności