Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

§1 

Gdyńska Szkoła Filmowa zwana dalej Szkołą, ustanowiona przez Pomorską Fundację Filmową w Gdyni, działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu. 

§2 
Siedziba Szkoły mieści się w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2, 81-372 Gdynia. 

§3 
Szkoła używa pieczęci z napisem wskazującym na jej nazwę i siedzibę. 

§4 
Jednostką prowadzącą Szkołę jest Pomorska Fundacja Filmowa (KRS:0000233880, NIP: 5862147548, REGON:220055893) z siedzibą w Gdyni przy Placu Grunwaldzkim 2, 81-372 Gdynia. 

§5 
1. Szkoła funkcjonuje jako niepubliczna policealna szkoła artystyczna. 

2. Szkoła prowadzi zajęcia w cyklu pięciu semestrów, realizując program nauczania w specjalności reżyserskiej. 

§6 
Szkoła jest autonomiczna we wszystkich obszarach swojego działania na zasadach określonych w ustawie. 

§7
Regulaminy o charakterze wewnętrznym, obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu. 

§8 
Prowadzenie Szkoły ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej i nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej. 

§9
Szkoła jest producentem i przysługują mu autorskie prawa majątkowe do filmów, innych utworów audiowizualnych oraz publikacji, wówczas gdy sprawowała nad ich realizacją nadzór artystyczny, organizacyjny i finansowy. 

Rozdział II 
Cele i zadania Szkoły 

§10 

1. Nauczyciele dobierają i opracowują własne programy nauczania, które zatwierdza Dyrektor Szkoły. 

2. Szczegółową organizację nauczania w danym roku szkolnym określa harmonogram opracowany przez Dyrektora Szkoły. 

§11 
Celem Szkoły jest: 

a. przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu reżysera, 
b. umożliwienie słuchaczom rozwoju ich talentów, zainteresowań artystycznych i poznawczych, 
c. wszechstronny rozwój osobowości i kreatywności słuchaczy, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne, 
d. rozbudzanie twórczej i refleksyjnej postawy wobec siebie i świata, wartości estetycznych, etycznych i innych, 
e. kształtowanie umiejętności interpretowania, wartościowania oraz świadomego korzystania z szeroko pojętych zjawisk z zakresu sztuki, 
f. rozwijanie sprawności i umiejętności poprzez stosowanie uniwersalnych metod posługiwania się środkami artystycznymi i technologicznymi, 
g. umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, 
h. zapewnienie pełnego bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, a także odpowiednich warunków nauki, 
i. kształtowanie etycznego postępowania wśród słuchaczy, umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych. 

§12 
Szkoła realizuje swoje cele poprzez: 

a. prowadzenie pracy dydaktycznej, 
b. kształtowanie etyki zawodowej, 
c. zapoznawanie słuchaczy z programami nauczania, 
d. kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki i pracy, 
e. wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiedzy, 
f. opiekę artystyczną nad pracami słuchaczy. 

Rozdział III
Organy Szkoły 

§13 

1. Organami Szkoły są: 

a. Dyrektor Szkoły, 
b. Rada Szkoły, 
c. Samorząd Słuchaczy. 

2. Organy Szkoły współdziałają ze sobą w wykonywaniu swoich zadań. 

§14 
1. Szkołą kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego prac. 

2. Dyrektor Szkoły może powołać Wicedyrektora. 
3. Dyrektor określa zakres czynności Wicedyrektora, którego przyjęcie zainteresowany potwierdza podpisem. 
4. Dyrektor Szkoły jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. 
5. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności podejmuje decyzje w sprawach: 
a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły, 
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły. 

§15 
Do zadań Dyrektora Szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy placówki, w szczególności: 

a. reprezentowanie Szkoły wobec osób trzecich, 
b. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
c. sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 
d. coroczne ustalanie planu rekrutacji, 
e. sprawowanie opieki nad słuchaczami, 
f. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły, 
g. tworzenie właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych, 
h. zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 
i. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Szkoły oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, 
j. wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz wynikających z bieżącej działalności Szkoły. 

§16 
1. W Szkole działa Rada Szkoły jako organ kolegialny o charakterze opiniodawczym w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Rada Szkoły składa się z 3-5 członków. 
3. Zarząd Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni zaprosi do zasiadania w Radzie Szkoły osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do powstania i działalności Szkoły. 
4. Rada Szkoły obraduje pod kierownictwem przewodniczącego, którego wybiera Zarząd Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. 
5. Do kompetencji Rady Szkoły należą w szczególności: 
a. opiniowanie działalności Szkoły, 
b. ocena pracy Dyrektora Szkoły, 
c. przedstawianie uwag i własnych pomysłów dotyczących wszystkich spraw Szkoły. 
6. Zebrania plenarne Rady Szkoły odbywają się co najmniej raz w roku, w wybranym przez siebie terminie. Pierwsze posiedzenie Rady Szkoły zwołuje Dyrektor Szkoły. 

§17 
1. W Szkole działa Samorząd Słuchaczy, który tworzą wszyscy słuchacze Szkoły. 

2. Zasady działania Samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół słuchaczy, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły. 

3. Regulamin Samorządu Słuchaczy nie może być sprzeczny z Regulaminami i Statutem Szkoły. 

4. Samorząd Słuchaczy może przedstawiać Radzie Szkoły oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw słuchaczy takich jak: 
a. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi, 
b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce. 

§18 
1. Organy Szkoły współpracują ze sobą oraz mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

2. Dyrektor Szkoły zapewnia bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach pomiędzy organami Szkoły. 
3. Sprawy sporne między organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, a między nim a innymi organami – organ prowadzący Szkołę. 

Rozdział IV
Organizacja Szkoły 


§19 
Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz ferii zimowych i letnich ustala Dyrektor Szkoły. 

§20 
Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa harmonogram opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły. 

§21 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony ze słuchaczy, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania. 

2. Szkoła może organizować zajęcia indywidualne w celu poszerzania zainteresowań słuchaczy. 

§22 
1. Organizację zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego harmonogramu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy. 

2. Szkoła będzie organizowało zajęcia praktyczne, których czas trwania będzie uzależniony do specyfiki wykonywanych przez słuchaczy zadań. 
3. Zajęcia praktyczne mogą odbywać się poza siedzibą Szkoły. Nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany do zapewnienia słuchaczom bezpiecznych warunków nauki. 
4. Zajęcia niektórych przedmiotów mogą odbywać się z podziałem oddziału na grupy zgodnie z odrębnymi przepisami. 
5. Słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Szkoły po zdanym egzaminie końcowym. 

§23 
1. Słuchacze wraz z rozpoczęciem nauki w Szkole otrzymują legitymacje, w których biuro szkoły potwierdza zaliczenie kolejnego semestru. 

2. Zasady prowadzenia archiwum, w którym gromadzone są dokumenty z przebiegu nauczania, w tym arkusze ocen, karty egzaminacyjne określa Regulamin Szkoły. 

§24 
Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w formie wykładu, ćwiczeń, konferencji, seminarium oraz zajęć praktycznych. 

§25
1. Zaliczenie poszczególnych przedmiotów w semestrze odbywa się w formie egzaminu, w sposób określony przez nauczyciela prowadzącego dany przedmiot. Nauczyciel może przeprowadzić egzamin ustny, pisemny, praktyczny lub zaliczyć przedmiot na podstawie prac wykonanych w trakcie semestru. 

2. W przypadku uzyskania przez słuchacza w sesji egzaminacyjnej oceny niedostatecznej, słuchaczowi przysługuje prawo do zdawania egzaminu poprawkowego w drugim, wyznaczonym przez nauczyciela terminie, w sesji poprawkowej. 
3. Przy zapisie ocen z egzaminów stosuje się przedstawioną poniżej skalę ocen. Podanej skali przypisane są oceny w skali ECTS, obowiązujące przy wpisie ocen w programie Erasmus. 
a) celujący 5,5 A; 
b) bardzo dobry 5 A; 
c) dobry plus 4,5 B; 
d) dobry 4 C; 
e) dostateczny plus 3,5 D; 
f) dostateczny 3 E; 
g) niedostateczny 2 F. 
4. Oceny pozytywne i negatywne wpisywane są przez nauczyciela prowadzącego przedmiot do Karty Egzaminacyjnej i Protokołu. 
5. Średnia ocen przedstawiająca wyniki słuchacza w danym roku jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów w terminach sesji egzaminacyjnej oraz sesji poprawkowej. 
6. Ocenie podlegają następujące elementy pracy dyplomowej: 
a) scenariusz krótkiego filmu fabularnego i/lub; 
b) scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego; 
c) reżyseria krótkiego filmu fabularnego i/lub; 
d) reżyseria krótkiego filmu dokumentalnego; 
e) wszystkie inne elementy dotyczące realizacji i produkcji krótkiego filmu fabularnego; 
f) wszystkie inne elementy dotyczące realizacji i produkcji krótkiego filmu dokumentalnego; 
g) wiedza teoretyczna; 
h) obrona pracy dyplomowej 
7. W dyplomie ukończenia Studium wpisuje się ostateczny wynik ocen słuchacza wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą: 
a) do 3,50 – dostateczny;
b) 3,51 do 4,50 – dobry; 
c) 4,51 do 5,19 – bardzo dobry; 
d) 5,20 i powyżej – celujący. 

§26 
1. Nauka w Szkole jest bezpłatna, z zastrzeżeniem ustępu 2. 

2. Szkoła może pobierać od słuchaczy opłaty określone w Regulaminie Szkoły, jak również opłaty za: przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego; wydanie legitymacji studenckiej oraz jej duplikat; wydanie indeksu oraz jego duplikatu; wydanie dokumentów stwierdzających ukończenie Szkoły (dyplomu, dyplomu w tłumaczeniu na język obcy). 

Rozdział V
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły 

§27 
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi. 
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Szkoły określają odrębne przepisy. 
3. Pracownicy administracji i obsługi Szkoły wykonują swoje obowiązki w oparciu o przydziały czynności ustalone przez Dyrektora Szkoły. 

§28 
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece słuchaczy. 

2. W szczególności do zakresu obowiązków nauczyciela należy: 
a. osiągnięcie odpowiedniego poziomu wyników dydaktyczno-wychowawczych stosownie do realizowanego programu i warunków, 
b. stosowanie właściwych metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych, 
c. dbałość i odpowiedzialność za stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz przydzielonych środków dydaktycznych, 
d. wspieranie zainteresowania słuchaczy zdobywaniem wiedzy i umiejętności, ich zdolności oraz zainteresowań, 
e. bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich słuchaczy, 
f. informowanie słuchaczy, opiekunów grup oraz dyrekcję o osiąganych wynikach dydaktyczno-wychowawczych, 
g. systematyczne i prawidłowe prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogicznej, 
h. systematyczne doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wiedzy merytorycznej, 
i. rozbudzanie zainteresowań artystycznych słuchaczy, 
j. pobudzanie słuchaczy do działalności artystycznej. 
3. Nauczyciel jest uprawniony do formułowania autorskich programów nauczania, doboru metod, form organizacyjnych oraz decydowania o stosowanych środkach dydaktycznych. 

Rozdział VI 
Słuchacze Szkoły 

§29 
Plan rekrutacji do Szkoły ustala każdego roku Dyrektor Szkoły. 

§30
Warunki naboru słuchaczy określa niniejszy Statut i Regulamin Rekrutacyjny. 

§31 
1. O przyjęciu słuchacza do Szkoły decyduje procedura rekrutacyjna. 

2. Procedura rekrutacyjna jest podawana do publicznej opinii przez Dyrektora Szkoły. 
3. Za przebieg rekrutacji odpowiedzialna jest komisja rekrutacyjna. 
4. Szczegółowe zasady rekrutacji, a w szczególności formy, zakres tematyczny egzaminów wstępnych oraz zasady informowania kandydatów są zawarte w Regulaminie Rekrutacyjnym. 

§32 
1. Przyjęcie w poczet słuchaczy Szkoły następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Podpisany przez słuchacza akt ślubowania złożony zostaje w teczce osobowej słuchacza, w Sekretariacie Szkoły. 

2. Po immatrykulacji słuchacz otrzymuje legitymację Szkoły. 

§33
Słuchacz ma prawo do: 

a. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, 
b. opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę i poszanowanie godności, 
c. swobodnego wyrażania myśli i poglądów, 
d. korzystania z pomocy socjalnej i materialnej określonej odrębnymi przepisami, 
e. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, 
f. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 
g. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny, 
h. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zbiorów biblioteki i filmoteki w czasie zajęć organizowanych przez Szkoły, 
i. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową 
j. zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole, 
k. należenia do organizacji pozaszkolnych, o ile ich działalność nie koliduje z obowiązkami szkolnymi i powszechnie ustalonymi normami współżycia społecznego. 

§34 
Słuchacz jest w szczególności zobowiązany do: 

a. przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów, 
b. podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli, 
c. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, 
d. dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój, 
e. dbania o powierzony mu sprzęt, za który ponosi pełną odpowiedzialność, 
f. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych. 

§35 
Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Szkoły uczeń może zostać ukarany: 
a. upomnieniem opiekuna grupy, 
b. upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły, 
c. skreśleniem z listy słuchaczy Szkoły. 

§36 
1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy w przypadku: 

a. nie podjęcia nauczania w Szkole w terminie do 10 października; 
b. nie podjęcia nauczania w Szkole na podstawie pisemnej rezygnacji słuchacza; 
c. nie złożenia w wymaganych terminach pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego; 
d. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia ze Szkoły; 
e. nie uzyskania przez słuchacza zaliczenia semestru w określonych terminach; 
f. nie wniesienia przez słuchacza wymaganych opłat; 
g. nieusprawiedliwionej absencji przekraczającej 20% ogólnej liczby godzin zajęć w semestrze; 
h. rażącego lub systematycznego zakłócania toku zajęć; 
i. stwarzania sytuacji zagrażających zdrowiu lub życiu społeczności szkolnej; 
j. innych rażących zachowań naruszających przepisy obowiązujące w Szkole. 
2. W przypadkach określonych w § 35 ust 1 lit. c i e Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o wznowieniu przez słuchacza nauki w Szkole od I semestru, jednakże nie później niż w ciągu dwóch lat od zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wznowienia. 
3. Pisemna decyzja o skreśleniu słuchacza z listy słuchaczy Szkoły podpisana przez Dyrektora Szkoły powinna zawierać: 
a. datę podjęcia decyzji przez Dyrektora Szkoły; 
b. podstawę prawną; 
c. uzasadnienie podjętej decyzji. 
4. Decyzja Dyrektora Szkoły dotycząca skreślenia słuchacza z listy słuchaczy Szkoły jest ostateczna. Ponowne przyjęcie do Szkoły słuchacza, który przerwał nauczanie lub został skreślony z listy słuchaczy następuje zgodnie z Regulaminem Rekrutacyjnym. 
5. Dyrektor Szkoły odmawia kolejnego wznowienia nauki osobie, która już raz ją wznowiła, chyba że przerwanie nauki nastąpiło z przyczyn zdrowotnych. 

§37 
1. Określa się tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw słuchacza. 

2. Skargę ma prawo wnieść słuchacz w ciągu 7 dni od daty zdarzenia. Skarga złożona po upływie terminu zostanie odrzucona. 
3. Skarga adresowana jest do Dyrektora Szkoły i powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres zgłaszającego skargę oraz zwięzły opis zaistniałej sytuacji. 
4. Skarga winna być składana w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły. 
5. Skargi anonimowe nie będą rozpatrywane. 
6. Rozpatrywanie skargi następuje do 14 dni od jej zgłoszenia, a uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony do 30 dni po uprzednim poinformowaniu osób zainteresowanych. 
7. Dyrektor Szkoły informuje w formie pisemnej zainteresowane strony o sposobie rozstrzygnięcia skargi, podjętych środkach i działaniach oraz o trybie odwołania się od wydanej decyzji. 
8. Skarżącemu przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do organu wyższej instancji za pośrednictwem Dyrektora Szkoły. 

Rozdział VII
Zasady finansowania Szkoły 

§38 

1. Zasady finansowania Szkoły określa organ prowadzący Szkołę. 

2. Działalność finansowana jest z: 
a. dotacji, 
b. środków europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) 
c. wpływów w formie darowizn, 
d. wpłat od słuchaczy, 
e. wpływów od sponsorów Szkoły, 
f. innych źródeł. 

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe 


§39 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 


§40 
1. Likwidacja Szkoły może nastąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dokumentacja zlikwidowanej Szkoły zostanie przekazana do organu prowadzącego Szkołę. 
§41 

Niniejszy Statut może zostać zmieniony przez Zarząd Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni. 

§42 
Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

  • Rusza rekrutacja na Warsztaty kompozycji muzyki filmowej

  • Gdyńska Szkoła Filmowa ogłasza piątą edycję warsztatów kompozycji muzyki filmowej z laureatem Oscara Janem A.P. Kaczmarkiem w październiku 2022 roku

    Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 lipca do 15 września 2022 roku.

  • Pokaż, że morze Cię kręci i wygraj 10 tysięcy złotych!

  • Gdynia i morze to jedno, a co łączy film, gospodarkę morską i Gdynię? Morze od wieków stanowi artystyczną inspirację, dlaczego więc nie wykorzystać go w filmie promującym pracę w gospodarce morskiej? Jeśli jesteś kreatywny, film to Twoja pasja, a przy tym mieścisz się w przedziale wiekowym 20-35 lat – spróbuj swoich sił w konkursie „Morze mnie kręci”! Wystarczy, że zgłosisz swój pomysł do konkursu na film o gospodarce morskiej. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: 10 tysięcy złotych na realizację filmu reklamowego lub promocyjnego pod okiem profesjonalnych ekspertów, warsztaty w Gdyńskiej Szkole Filmowej oraz wsparcie eksperckie i techniczne na etapie realizacji projektu.

  • Sukces absolwentek Gdyńskiej Szkoły Filmowej

  • Dwa filmy absolwentek Gdyńskiej Szkoły Filmowej znalazły się w oficjalnej selekcji konkursu Busan Inter-City Film Festival w Korei Południowej. Obrazy Luizy Budejko oraz Hanny Kilińskiej to filmy dyplomowe, które powstały w gdyńskiej filmówce.

Więcej aktualności